KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Toplumun sağlık sektöründen artan beklentilerini karşılamak ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek hiç kuşkusuz bir sistem yaklaşımı ile mümkündür.
 
Bu amaca ulaşmak için; Kalite Koordinatörlüğümüz rehberliğinde hastanemizde kalite yolculuğu başlamıştır. Bu proje kapsamında personelin önemli bir bölümünün temel kalite kavramları ve kurum kültürü, süreç yönetimi, stratejik yönetim, eğiticilerin eğitimi, iyileştirme takımları rehber eğitimlerine katılarak hastanelerimizin kalite politikasının, misyon, vizyon ve değerlerinin belirlenmesine katkı sunmaları sağlanmıştır. Böylece çağdaş yönetim yaklaşımının gereği olan ortak akıl ve kalite kültürünün temelleri oluşturulmuştur.
 
Akreditasyon; organizasyonların kalite, etkinlik ve verimliliğini artırmak için kullanılan, belirlenmiş standartlara uygunluğun etkili bir kurum tarafından değerlendirilerek onaylanmasını içeren, genellikle gönüllülük esasına ve uluslararası kabul görmüş ilkelere dayanan bir programdır.
 
Başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde akreditasyon, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
Asgari standartları sağlamaya yönelik düzenlemelere ve bu düzenlemeler temelinde yürütülen teftişe dayalı ruhsatlandırma kavramı ile karıştırılabilen akreditasyon, gerekliliklerin ötesinde,  kurum ve kuruluşlar sürekli kalite optimum düzeyde kaliteli sağlık hizmeti prensibine dayanan bir süreçtir.
 
Hastanemiz Bakanlık ilk değerlendirmelerinde 94,22 puan,  2017 değerlendirmesinde 98 puan  ve 2020 değerlendirmesinde 96 puan alarak kalite yolculuğunda kararlılığını göstermiştir. 
 
Kalite Ofisi olarak hizmet veren Koordinatörlüğümüz, hem ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartları gereği yapılması gereken tüm faaliyetleri koordine etmekte hem de tüm çalışanlar için gerekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliği eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmektedir.

 
Yürütülen Kalite İyileştirme Programının Temel Hedefleri: 

 
  • Tüm temel ve destek hizmet süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinin hastanenin bütün bölümlerinde ve tüm çalışanlarınca aynı ilkeler ve politikalara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  • Hastaya verilen tıbbi hizmet sonuçları bakımından dünya standartlarına uygun performans gösteren, verimli bir hastane haline gelmek,
  • Kurum kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını anlamak ve daha etkin kullanma yollarını belirlemek; gerektiğinde paydaşlarına gerekli performans bilgilerini verebilmektir.
AYŞE MARAŞLIGİL
 
Kalite Yönetim Direktörü

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı