Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

MİSYON:Hastane olarak bilim ve etik ilkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetin birinci hedefimiz olarak benimseyip bölgede en yüksek kalitede sağlık hizmetlerini sunma düşüncesindeyiz.

VİZYON:Sağlık hizmeti gereksinimi duyan tüm insanları nitelikli insan gücü ile kucaklayan, Ülkemizde en önde gelen referans sağlık merkezi olmaktır.

DEĞERLER:Topluma fayda sağlayan, nitelikli sağlık çalışanları ile değer katan ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı prensip edinen bir sağlık merkezidir. 
ETİK DEĞERLER: Sağlık hizmet sunumunda hukuka saygı, yasallık, adalet, Eşitlik, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
Sağlık hizmetini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, dünya görüşü, siyasi düşünce, ırk, yaş, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.

Kalite Ofisi ve Eğitim Ofisi olmak üzere 2 farklı ofiste hizmet veren Koordinatörlüğümüz, hem ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartları gereği yapılması gereken tümfaaliyetleri koordine etmekte hem de tüm çalışanlar için gerekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliği eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmektedir.
Yürütülen Kalite İyileştirme Programı’nın Temel Hedefleri: 
• Tüm temel ve destek hizmet süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinin hastanenin bütün bölümlerinde ve tüm çalışanlarınca aynı ilkeler ve politikalara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Hastaya verilen tıbbi hizmet sonuçları bakımından dünya standartlarına uygun performans gösteren, verimli bir hastane haline gelmek,
• Kurum kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını anlamak ve daha etkin kullanma yollarını belirlemek; gerektiğinde paydaşlarına gerekli performans bilgilerini verebilmektir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı